WM Al. Korfantego 100 w Katowicach

Wspólnota Mieszkaniowa  przy Al. Korfantego 100 w Katowicach ogłasza konkurs ofert na:

WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY AL. KORFANTEGO 100 W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI.

Oferty należy składać w siedzibie Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 4 września 2023r. do godz. 14.00

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiar robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie:  Wojciech Przepióra tel. 516 086 604 w.przepiora@nieruchomosci-akces.pl