WM Al. Korfantego 59 w Katowicach

W związku z planowaną inwestycją polegającą na kompleksowej termomodernizacji oraz remoncie balkonów, budowie indywidualnej wymiennikowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach oraz w części wspólnej nieruchomości, remoncie klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Korfantego 59 w Katowicach (dalej w treści – Wspólnota Mieszkaniowa) zwraca się z prośbą o przestawienie wyceny na wykonanie tych prac.

Zakres prac wchodzący w skład zadania:

 • remont balkonów na elewacji,
 • remont attyki na dachu,
 • ocieplenie budynku zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wydział Budownictwa UM Katowice oraz uzgodniony z Gminnym Konserwatorem Zabytków,
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku,
 • uzyskanie warunków technicznych od TAURON Ciepło Sp. z o.o. na wykonanie zabudowy indywidualnej wymiennikowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • wykonanie projektu wymiennikowni i uzgodnienie projektu z TAURON Ciepło Sp. z o.o.,
 • wykonanie projektu nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku z określeniem zamówionej mocy grzewczej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy uwzględnieniu termomodernizacji,
 • budowa nowej wymiennikowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z zasilaniem do poszczególnych lokali,
 • wykonanie remontu klatki schodowej wraz z renowacją lastryka.

Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji:

 • projekt termomodernizacji
 • audyt remontowy
 • przedmiar robót – ocieplenie budynku, remont balkonów

Wyżej wymieniona dokumentacja wraz z projektem umowy dostępna jest u wskazanego niżej Przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej po wcześniejszym umówieniu się.

W przypadku budowy nowej wymiennikowni, budowy nowej instalacji centralnego oraz budowy nowej instalacji elektrycznej w części wspólnej należy dokonać wyceny na zasadzie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Oferta powinna zawierać wszelkie uzgodnienia pozwalające na realizację zadania, a także uwzględniać wszelkie opłaty, takie jak np. zajęcie pasa drogowego.

Wspólnota Mieszkaniowa każdorazowo przed podpisaniem umowy będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy brutto oraz zabezpieczenia należytego usuwania wad i usterek w okresie gwarancji w wysokości 3% wartości umowy brutto. Niezależnie od powyższego, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy, z wyłączeniem sytuacji gdy ma zawartą umowę OC na kwotę nie niższą niż 2 000 000 złotych, w ciężar której nie były likwidowane  żadne szkody i nie będą likwidowane w okresie realizacji robót.

Na wniosek Wykonawcy Wspólnota Mieszkaniowa może wyrazić zgodę na zastąpienie 3% zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 3% zabezpieczenia w należytego usuwania wad i usterek w okresie gwarancji poprzez udzielenie Wspólnocie Mieszkaniowej na koszt Wykonawcy nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ubezpieczeniowej, o treści uprzednio przez Wspólnotę Mieszkaniową zaakceptowanej, na czas udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

Oferta powinny zawierać:

 1. kosztorys ofertowy zawierający informację o cenie ryczałtowej zadania brutto,
 2. informację o terminie wykonania zadania,
 3. informację o okresie udzielonej gwarancji przez oferenta,
 4. aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego,
 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płatności należnych podatków (nie starsze niż 1 miesiąc),
 6. zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 1 miesiąc),
 7. oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 8. oświadczenie, że firma nie jest postawiona w stan upadłości (w tym układu lub likwidacji),
 9. oświadczenie firmy, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi oraz wykwalifikowanym personelem do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
 10. referencje.

Oferent winien dokonać wizji lokalnej w terenie z udziałem przedstawiciela Wspólnoty oraz uzyskać wszelkie niezbędne i istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Przedstawiciel Wspólnoty zapewnia wgląd do dokumentacji projektowej po uprzednim umówieniu się.

Wszelkie reklamacje wykonawcy w zakresie przedmiaru robót po podpisaniu umowy nie będą uwzględniane.

Przy wyborze oferty Wspólnota Mieszkaniowa będzie się kierować następującymi kryteriami:

 1. ceną oferty brutto,
 2. terminem realizacji,
 3. udzieloną gwarancją,
 4. doświadczeniem zawodowym oferenta w zakresie wykonywania robót objętych ofertą.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Oferent zamieści ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie.

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2021r. do godz. 14.00

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres Administratora budynku Wspólnoty Mieszkaniowej: AKCES- Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 40-759 Katowice, ul. Sielska 10

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji i wyjaśnień są: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej p. Wojciech Przepióra w.przepiora@nieruchomosci-akces.pl tel. +48516086604