WM Grunwaldzka 8A w Katowicach

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej 8 A w Katowicach ogłasza konkurs ofert na:

WYKONANIE OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 8 A W KATOWICACH. ŚCIANA ZACHODNIA BALKONOWA.

Oferty należy składać w siedzibie Administratora: AKCES-Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

40-759 Katowice, ul. Sielska 10 w terminie do dnia 30.07.2021r.

W załączeniu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy na roboty budowlane oraz przedmiary robót.

Osoby do kontaktu w tej sprawie:

Inspektor nadzoru Janusz Darowski j.darowski@nieruchomosci-akces.pl